LL-460: OpenAI og Word om skolens utfordringer

Hva gjør det med skolen at kunstig intelligens blir god nok og tilgjengelig nok til at “alle” kan ta det i bruk? Hva innebærer det at elever, studenter, lærere, og andre kan generere rimelig god tekst på null tid og uten å trenge å kunne noe? Hva innebærer dette for fremtiden for skole, vurderinger, og arbeidsformer? Hva tenker OpenAI om store skolespørsmål? Jeg har tatt i bruk OpenAI for å svare på store skolespørsmål – om hjemmeundervisning, ufrivillig skolefravær, assistenter i skolen, karakterer som fenomen, og mer. Her får du vite hva kunstig intelligens tenker om skolen.

“Intervjuet” på Spotify
“Intervjuet” på Soundcloud
“Intervjuet” på Apple Podkaster

OpenAI sin chattefunksjon

OpenAI


Min oversikt over ChatGPT-episoder

OpenAI: ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue

Wikipedia: OpenAI

Forbes: Here’s What To Know About OpenAI’s ChatGPT—What It’s Disrupting And How To Use It

Utdanningsdirektoratet: Kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen

Viden.Ai: GPT-4 flytter grensene for kunstig intelligens i utdanning

Viden.Ai: Etiske problemstillinger ved brugen af chatrobotter i undervisning: spejling og afkodning af menneskelig adfærd

Universitetet i Bergen: ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning?

Game over!: 15 oppgaver ChatGPT ikke klarer

Forskning.no: 15 ting ChatGPT ikke klarer

Utdanningsforbundet: Chatbots i skolen

Fritaksretten: Fritaksretten jamfør ChatGPT

Aftenposten: ChatGPT versus Julia Roberts

Rekk opp hånda: ChatGPT lager undervisningsopplegg

Ulike Ai-tjenester

Elicit.org

VG: Jojo

Word.Ai

ChatGPT

Grammarly

FreeCodeCamp: Al Assistants That Help Your Productivity (Besides ChatGPT)


Spørsmål og svar

What are education for the 21th century?

Utdanning for det 21. århundre handler om å utvikle kompetanse som er relevant for dagens og fremtidens samfunn. Dette inkluderer å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å møte utfordringene som står oss i møte. Dette kan omfatte kritisk tenkning, kreativitet, problemløsning, samarbeid, kommunikasjon, digital kompetanse, etikk og bærekraft.

How can education be more relevant or more students?

Utdanning kan gjøres mer relevant for studenter ved å tilpasse seg deres interesser og behov. Dette kan gjøres ved å tilby fleksible læringsmuligheter, som for eksempel online kurs, og ved å gi studentene mulighet til å velge kurs som er relevante for deres karrieremål. Det er også viktig å sørge for at læringsmateriell er oppdatert og relevant for dagens samfunn.

What is the cause of school absence?

Årsakene til skolefravær kan være mange og variere fra person til person. Noen av de vanligste årsakene er følelsesmessige og psykiske helseproblemer, økonomiske problemer, manglende motivasjon, manglende støtte fra familie og venner, og manglende tilgang til utdanning. Det er også viktig å merke seg at skolefravær kan ha negative konsekvenser for studentens læring og utvikling.

Write a five paragraph essay on involuntary school absence.

Involuntary school absence, også kjent som truancy, er et stort problem i mange skoler. Det er når elever blir borte fra skolen uten tillatelse fra foreldre eller lærere. Dette kan ha negative konsekvenser både for den enkelte elev og for klassen som helhet.

En av de viktigste årsakene til involuntary school absence er at elever ikke føler seg motivert eller engasjert i skolen. De kan føle at læringen ikke er relevant for dem, eller at de ikke får den støtten og oppfølgingen de trenger fra lærere og foreldre. Dårlig mental helse, problemer hjemme eller på skolen, og mangel på sosialt samspill med medelever kan også være årsaker.

Skolene bør ta grep for å motvirke involuntary school absence. Dette kan innebære å tilby mer individuell oppfølging og støtte til elever som sliter, å gjøre læringen mer relevant og engasjerende, og å skape et positivt og inkluderende skolemiljø. Det er også viktig å involvere foreldrene, slik at de kan støtte barna sine og bidra til å løse eventuelle problemer som kan føre til truancy.

Dessverre kan involuntary school absence føre til alvorlige konsekvenser for elever. De kan miste motivasjon og interesse for skolen, og det kan føre til dårligere karakterer og færre muligheter i fremtiden. Det kan også føre til sosial isolasjon og økt risiko for å havne i kriminelle aktiviteter. Derfor er det viktig at skolene tar dette problemet på alvor og gjør det de kan for å hjelpe elever som sliter.

For å konkludere, involuntary school absence er et stort problem som kan føre til negative konsekvenser for elever og skoler. Skolene bør ta grep for å motvirke dette, for eksempel ved å tilby mer individuell oppfølging og støtte, å gjøre læringen mer relevant og engasjerende, og å involvere foreldrene. Det er viktig å handle raskt for å unngå alvorlige konsekvenser for elever.

Write a five paragraph essay on the importance of relational competency as a teacher.

Relasjonskompetanse er en viktig ferdighet for lærere å ha. Det er evnen til å bygge og vedlikeholde positive relasjoner med elever, kolleger, foreldre og andre medlemmer av skolemiljøet. Gode relasjoner kan bidra til å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø, noe som er avgjørende for at elever skal lykkes.

En lærer med god relasjonskompetanse vil være i stand til å skape en positiv læringsatmosfære. Dette kan innebære å gi elever støtte og oppmuntring, å lytte til deres behov og ønsker, og å håndtere konflikter på en konstruktiv måte. En lærer med god relasjonskompetanse vil også være i stand til å skape et godt samarbeidsklima med kolleger og foreldre, noe som kan bidra til å styrke læringen for elever.

God relasjonskompetanse er også viktig for å håndtere de utfordringene som ofte oppstår i skolen. Dette kan innebære å hjelpe elever med spesielle behov, å motvirke mobbing og andre negative atferd, og å støtte elever som sliter faglig eller emosjonelt. En lærer med god relasjonskompetanse vil være i stand til å tilpasse seg disse utfordringene og håndtere dem på en hensiktsmessig måte.

For å konkludere, relasjonskompetanse er en viktig ferdighet for lærere å ha. Det kan bidra til å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø, og det kan hjelpe lærere med å håndtere de utfordringene som ofte oppstår i skolen. Derfor er det viktig at lærere jobber med å utvikle og forbedre sin relasjonskompetanse.

Write an essay arguing the benefits of unschooling or homeschooling.

Hjemmeundervisning og unschooling har mange fordeler. Dette er alternativer til tradisjonell skolegang, og de gir barna mulighet til å lære på sine egne premisser. Dette kan være en god måte å sikre at barna får den læringen de trenger, og at de kan utvikle seg på en meningsfull måte.

En av de største fordelene med hjemmeundervisning og unschooling er at det gir barna større frihet og fleksibilitet. I stedet for å følge et fastsatt læreplan og tidsplan, kan barna velge selv hva de vil lære og når de vil lære det. Dette kan være spesielt nyttig for barn som har spesielle interesser eller læringsstiler, og som kan ha problemer med å tilpasse seg den tradisjonelle skolen.

I tillegg kan hjemmeundervisning og unschooling være en mer individuell og personlig form for læring. Barna kan få mer tid og oppmerksomhet fra foreldrene sine, og de kan få lære på en måte som passer best for dem. Dette kan bidra til å styrke barnas selvtillit og selvfølelse, og det kan også bidra til å øke deres interesse og motivasjon for læring.

En annen fordel med hjemmeundervisning og unschooling er at det kan bidra til å styrke relasjonene mellom barna og foreldrene. Når barna lærer hjemme, får de mer tid til å være sammen med familien, og de kan lære sammen med foreldrene på en meningsfull måte. Dette kan være en god måte å bygge et sterkt bånd mellom barna og foreldrene, noe som kan ha positive effekter både på kort og lang sikt.

For å konkludere, hjemmeundervisning og unschooling har mange fordeler. Det gir barna større frihet og fleksibilitet, det kan være en mer individuell og personlig form for læring, og det kan bidra til å styrke relasjonene mellom barna og foreldrene. Derfor kan dette være gode alternativer til tradisjonell skolegang for mange barn.

Write an essay arguing that homeschooling is damaging to and a threat to pupils.

Homeschooling kan være skadelig og utgjøre en trussel for elever. Det kan føre til at elever går glipp av viktig sosial interaksjon og muligheter for å lære av andre elever og lærere, noe som kan ha negative konsekvenser for deres sosiale og emosjonelle utvikling.

Homeschooling kan også føre til at elever blir isolert og får begrenset tilgang til et bredt spekter av fag og muligheter for læring. I motsetning til i offentlige og private skoler, kan homeschooling begrense elevernes muligheter til å delta i faglige aktiviteter og programmer, samt å få tilgang til utstyr og ressurser som kan bidra til deres læring og utvikling.

En annen bekymring med homeschooling er at det kan føre til at elever blir utsatt for ulike former for diskriminering og bias fra foreldre eller lærere. I motsetning til i offentlige og private skoler, som er forpliktet til å følge lover og regler for likestilling og inkludering, kan homeschooling gi rom for ulik behandling og diskriminering basert på kjønn, etnisitet, seksuell orientering, religion, og andre faktorer.

I tillegg til de nevnte bekymringene, kan homeschooling også føre til at elever blir dårligere rustet til å håndtere utfordringer og stress i voksenlivet. I motsetning til i offentlige og private skoler, der elever lærer å samarbeide med andre, håndtere konflikter, og forholde seg til autoriteter.

Write an essay arguing that all schools should be closed down and this is complying with the human rights of children.

Argumentet for at alle skoler bør stenges ned, og at dette er i samsvar med barnas menneskerettigheter, kan bygges på flere ulike forhold. For det første kan det hevdes at barn har rett til å bestemme over sin egen læring og utvikling, noe som ikke alltid er mulig i en tradisjonell skolesetting. For det andre kan det argumenteres for at skolene ofte er preget av en stiv og hierarkisk struktur, som kan begrense barnas muligheter for å uttrykke seg og utfolde seg på en meningsfull måte.

For det første kan det argumenteres for at barn har rett til å bestemme over sin egen læring og utvikling. Dette er et grunnleggende menneskerettighetsprinsipp, og det er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Barn har rett til å ha innflytelse over sine egne liv og å ta egne valg, og dette gjelder også når det kommer til læring. I en tradisjonell skolesetting kan det imidlertid være vanskelig for barn å bestemme over sin egen læring, fordi de må følge et fastsatt læreplan og tidsplan. Derfor kan det   at skolene begrenser barnas menneskerettigheter på dette området.

For det andre kan det argumenteres for at skolene ofte er preget av en stiv og hierarkisk struktur, som kan begrense barnas muligheter for å uttrykke seg og utfolde seg på en meningsfull måte. I mange skoler er det tydelige roller og regler for hvordan elever og lærere skal oppføre seg, og det kan være liten rom for kreativitet og frihet. Dette kan føre til at barn føler seg bundet av strenge rammer og begrensninger, noe som kan være motstridende med deres menneskerettigheter.

For å konkludere, det kan argumenteres for at skolene bør stenges ned fordi de begrenser barnas menneskerettigheter. Barn har rett til å bestemme over sin egen læring og utvikling, og skolene kan være preget av en stiv og hierarkisk struktur som begrenser barnas muligheter for å uttrykke seg og utfolde seg på en meningsfull måte. Derfor kan det hevdes at det er i tråd med barnas menneskerettigheter å stenge ned skolene.

Write an essay explaining the relationship between parental school experiences and student school withdrawal behaviour.

Det er en klar sammenheng mellom foreldres skoleerfaringer og studenters skoleavbrudd. Foreldres opplevelser av skolen kan påvirke hvordan de støtter og oppmuntrer barna sine til å fullføre skolen, og dette kan igjen påvirke barnas holdninger og atferd i forhold til skolen.

En av de viktigste måtene foreldres skoleerfaringer kan påvirke studenters skoleavbrudd, er ved å påvirke hvordan de støtter og oppmuntrer barna sine. Foreldre som har hatt positive erfaringer med skolen, vil ofte være mer tilbøyelige til å støtte og oppmuntre barna sine til å fullføre skolen. De kan gi barna støtte og råd når de sliter, og de kan oppmuntre dem til å jobbe hardt og holde ut når det blir vanskelig. På denne måten kan foreldres positive skoleerfaringer bidra til at barna fullfører skolen.

På den annen side kan foreldre som har hatt negative erfaringer med skolen, være mindre tilbøyelige til å støtte og oppmuntre barna sine til å fullføre skolen. De kan være skeptiske til skolen og dets verdi, og de kan være mindre motiverte for å hjelpe barna med lekser og andre skolerelaterte oppgaver. På denne måten kan foreldres negative skoleerfaringer bidra til at barna ikke fullfører skolen.

Dessverre kan studenters skoleavbrudd føre til alvorlige konsekvenser. Det kan føre til dårligere karakterer og færre muligheter i fremtiden, og det kan også øke risikoen for å havne i kriminelle aktiviteter. Derfor er det viktig at foreldre og lærere jobber sammen for å hjelpe barna med å fullføre skolen. Dette kan innebære å støtte og oppmuntre barna, å hjelpe dem med å løse eventuelle problemer som kan føre til skoleavbrudd, og å involvere foreldrene i barnas skoleliv på en positiv måte.

For å konkludere, det er en klar sammenheng mellom foreldres skoleerfaringer og studenters skoleavbrudd. Foreldres opplevelser av skolen kan påvirke hvordan de støtter og oppmuntrer barna sine til å fullføre skolen, og dette kan igjen påvirke barnas holdninger og atferd i forhold

Write an essay pro et contra the use of grades in basic education.

Bruken av karakterer i grunnleggende utdanning kan være både fordelaktig og ulempe. På den ene siden kan karakterer gi en strukturert måte å måle prestasjonene til elever, noe som kan bidra til å sette mål for fremtidig forbedring og oppmuntre til hardt arbeid. Karakterer kan også gi en pekepinn på hvordan elever klarer seg sammenlignet med sine medelever, noe som kan være nyttig for lærere og foreldre når det gjelder å identifisere eventuelle behov for ekstra støtte.

På den andre siden kan karaktersystemet være skadelig for elevernes selvfølelse og motivasjon. Det kan skape en kultur der prestasjon og konkurranse er viktigere enn læring og utvikling, noe som kan føre til at elever føler seg dårligere enn sine medelever dersom de ikke klarer å oppnå høye karakterer. Det kan også føre til at elever begynner å prioritere karakterer fremfor å faktisk forstå og lære stoffet, noe som kan være skadelig for deres langsiktige læring og utvikling.

En annen ulempe med karaktersystemet er at det kan være subjektivt og upålitelig. Lærere kan ha ulike måter å vurdere og karakterisere elever på, noe som kan føre til at elever som faktisk har gjort en god innsats ikke får den karakteren de fortjener. Det kan også føre til at elever med lærevansker eller som kommer fra en annen kulturell bakgrunn blir dårligere vurdert enn sine medelever, noe som kan være urettferdig. Ikke desto mindre kan karaktersystemet fortsatt ha sin verdi i grunnleggende utdanning så lenge det brukes på en rettferdig og nøytral måte. Det er viktig at lærere er tydelige på hva som kreves for å oppnå høye karakterer, og at de gir tilbakemeldinger og støtte til elever som trenger det. Det er også viktig at karakterer ikke blir den eneste måten å vurdere elevernes prestasjoner på, og at lærere tar hensyn til elevernes individuelle behov og ferdigheter.

Desribe school withdrawal behaviour. Add scientific references.

Skoleavbrudd atferd refererer til en mønster av atferd som vises av elever som trekker seg fra det akademiske og sosiale aspekter av skolen. Dette kan inkludere å hoppe over klasser, ikke fullføre oppgaver, og unngå sosiale interaksjoner med jevnaldrende og lærere. Forskning har vist at skoleavbrudd atferd ofte er assosiert med en rekke negative utfall, inkludert lavere akademisk prestasjon, økt risiko for å droppe ut, og dårlig mental helse.

En studie publisert i Journal of Abnormal Child Psychology fant at skoleavbrudd atferd er en prediktor for senere skole frafall, selv når man kontrollerer for andre risikofaktorer som lav akademisk prestasjon og atferdsproblemer. Studien fant også at skoleavbrudd atferd var assosiert med økt risiko for depresjon og angst i ungdomsårene.

En annen studie publisert i Journal of Educational Psychology fant at elever som viste høye nivåer av skoleavbrudd atferd hadde lavere akademisk prestasjon og var mer sannsynlig å bli beholdt i sin klasse eller droppe ut av skolen helt. Studien fant også at disse studentene var mer sannsynlig å rapportere følelser av hjelpeløshet og mangel på kontroll over sine akademiske opplevelser.

Samlet sett tyder forskningen på at skoleavbrudd atferd er en betydelig bekymring for lærere og kan ha langsiktige negative effekter på studenters akademiske og mentale helseutfall. Det er viktig at skoler identifiserer elever som kan være i fare for å trekke seg fra skolen og gi støtte for å hjelpe dem å holde seg engasjert og på rett spor for suksess.

Write an essay about the role and importance of teaching assitants in basic education.

Undervisningsassistenter har en viktig rolle og funksjon i grunnleggende utdanning. De bidrar til å støtte lærere og elever i klasserommet, og kan spille en avgjørende rolle i å sikre at elever får den hjelpen og støtten de trenger for å lykkes.

Undervisningsassistenter kan ha mange forskjellige oppgaver i klasserommet, avhengig av skolens behov og ressurser. De kan bidra til å gi ekstra støtte til elever med lærevansker eller spesielle behov, enten individuelt eller i små grupper. De kan også hjelpe lærere med å forberede leksjoner og læremateriell, og kan støtte lærere i å implementere undervisningsmetoder og -strategier.

I tillegg til å gi støtte til elever og lærere, kan undervisningsassistenter også bidra til å skape en positiv og inkluderende læringsatmosfære i klasserommet. De kan ha en viktig rolle i å bygge relasjoner med elever, og kan hjelpe elever som føler seg utenfor eller isolert å føle seg mer inkludert i klassen.

En studie publisert i Journal of Research in Special Educational Needs fant at undervisningsassistenter kan ha en positiv effekt på elevers læring og akademiske prestasjon. Studien fant at elever som fikk støtte fra undervisningsassistenter hadde bedre læring og færre atferdsproblemer enn elever som ikke fikk slik støtte.

I konklusjonen kan vi si at undervisningsassistenter spiller en viktig rolle i grunnleggende utdanning. De bidrar til å gi støtte til både lærere og elever, og kan spille en avgjørende rolle i å sikre at elever får den hjelpen og støtten de trenger for å lykkes. De kan også bidra til å skape en positiv og inkluderende læringsatmosfære i klasserommet, noe som er viktig for elevernes læring og utvikling.

16 kommentarer om “LL-460: OpenAI og Word om skolens utfordringer”

 1. Hei! Da har jeg hørt, og her er mine umiddelbare reaksjoner. Den gir gode svar, men ingenting vi ikke vet fra før, vil jeg si. Den produserer også svarene basert på eksisterende kunnskap. Mao. Den truer ikke forskning som vet hvor forskningsfronten går, for det man forsker på. Men gjør vi det alltid i skolerelaterte forskning?
  «The existence of knowledge does not ensure its use» er et sitat fra den amerikanske skoleforskeren John Goodlad som jeg har hatt hengende på kontoret i årevis, jeg tenker Deter aktuelt her. Ja, den bringer fram kjent kunnskap, men hvordan brukes kjent kunnskap i skolesammenheng, og i utdanningen?
  Så til hjemmeskolen … her tenker jeg (som komparativist) at dette er ukontroversielt for eks i amerikansk kontekst, men kontroversielt i norsk … som igjen leder til spørsmålet om hvorvidt infoen den er foret med er vridd, eller rettere sakt hvordan den er vridd. Jeg vet fra før at slike systemer kan ha vridninger som kommer fra forutsetninger hos de som har programmert, som at de er menn, hvite, har underliggende rasistiske eller sexistiske holdninger. Ingen info er nøytral.
  Til sist, løser den noe? Tja — må tenke litt mer, men kanskje? Utfordringer, ja, men ingen som ikke kan løses? Dvs. de må løses. Faktisk mener jeg nye læreplaner fra 2020 er slik atde er egnet som grunnlag for å løse disse utfordringene i skolen, men så var det det med tolkninger og bruk av da… her blir det nok mer å gjøre for alle oss som jobber med skole og utdanning fortsatt. Keep up the Good work, Christian!

  Svar
 2. Jeg syns AI-svarene er “politikerprat” – det er lite konkret og har liten forankring i den verden som kan sanses og oppleves.

  Svar

Legg igjen en kommentar